Papa termozgrzewalna izolacyjna dla budownictwa komunikacyjnego JUMBOFLEX BR 1

CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE

Papa JUMBOFLEX BR 1 jest hydroizolacyjnym materiałem rolowym termozgrzewalnym, wytworzonym na bazie bitumu modyfikowanego plastomerem APP, z osnową z włókniny poliestrowej. Strona wierzchnia jest zabezpieczona posypką drobnoziarnistą, dolna - łatwo topliwą folią PE. Jako środek gruntujący pod papę należy stosować żywicę MBC-VT 115. Papa JUMBOFLEX BR1 przeznaczona jest do wykonywania jednowarstwowych hydroizolacji na betonowych obiektach mostowych. Zaletą papy JUMBOFLEX BR 1 jest możliwość bezpośredniego mechanicznego układania na izolacji gorącej nawierzchni, bez stosowania pośredniej warstwy ochronnej.

DANE TECHNICZNE

Grubość 5,0 [mm]
Szerokość 1,0 m
Rodzaj masy bitum modyfikowany APP
Rodzaj i gramatura osnowy włóknina poliestrowa 250[g/m2]
Rodzaj posypki mineralna, drobnoziarnista
Temperatura mięknienia PiK >1500C
temperatura łamliwości Fraassa <- 300C
Siła zrywająca przy rozciąganiu
- podłużna pow. 800 [N/5cm]
- poprzeczna pow. 800 [N/5cm]
Wydłużenie względne
- wzdłuż pow. 40 [%]
- w poprzek pow. 40 [%]
Zakres elastyczności od +_0 do +70 [0C]
Giętkość, -50C/ fi 30mm spełnia
Wymiary rolki szerokość/długość (m) 1 / 7,5m
Odporność na wysokie temperatury do + 250[0C]
Waga 1m2 7,2 [kg]
Ilość rolek na palecie 18 [szt]
Ilość m2 na palecie 135

DANE APROBACYJNE

Papa JUMBOFLEX BR 1 posiada:
Atest Higieniczny PZH w Warszawie nr HK/B/1945/O1/97
Aprobatę Techniczną IBD i M w Warszawie nr AT/98-03-0400

ZALECENIA

Podłoże betonowe pod papę termozgrzewalną JUMBOFLEX BR 1 powinno być suche oraz oczyszczone z części luźnych, pyłów, olejów i innych elementów obniżających przyczepność poprzez np. : piaskowanie, frezowanie, bezpyłowe śrutowanie. Wiek betonu powinien wynosić 21 dni od jego zabetonowania. Wytrzymałość betonu na odrywanie nie powinna być mniejsza od 1,5 MPa. Podczas prac związanych z zgrzewaniem papy powinny być spełnione następujące warunki atmosferyczne: temperatura powietrza i podłoża - min. +5 °C i max. + 40 ° , przy czym temperatura podłoża powinna być o co najmniej 3 °C wyższa od temperatury punktu rosy, - wilgotność względna powietrza - max 80 % . Papę JUMBOFLEX BR 1 układa się jednowarstwowo przy pomocy palnika wielokrotnego, na oczyszczone i zagruntowane żywicą MBC-VT 115 podłoże. Podłoże należy gruntować żywicą MBC-VT 115 aż do jego nasycenia przez polewanie, rolowanie albo przez natryskiwanie aparatami bezpowietrznymi. Zgrzewanie pasów papy odbywać się może po zupełnym wyschnięciu środka gruntującego (min. 24 godz.).Szerokość zakładów poprzecznych powinna wynosić min. 10 cm, a podłużnych min. 8 cm. Niezwłocznie po ułożeniu izolacji należy przystąpić do wykonywania nawierzchni drogowej. Do czasu jej wykonania należy ograniczyć do niezbędnego minimum wszelki ruch technologiczny ludzi i pojazdów po hydroizolacji. Zabronione jest skręcanie i zawracanie pojazdów technologicznych na wykonanej izolacji.

TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Produkt dostarczany jest na ofoliowanych europaletach. Zarówno podczas przewozu jak i składowania rolki papy muszą być ustawione pionowo. Należy chronić materiał przed nadmierną wilgocią, opadami atmosferycznymi oraz długotrwałym działaniem promieni słonecznych. Rolki dostarczane są w obwolutach fabrycznych, posiadają nazwę wyrobu, znak firmowy producenta, datę produkcji, wymiary oraz nr Aprobaty Technicznej IBDiM.

Warunki BHP i ochrony środowiska

W czasie stosowania papy termozgrzewalnej JUMBOFLEX BR 1 obowiązują przepisy i instrukcje BHP dotyczące robót z zastosowaniem otwartego ognia, gorących mas bitumicznych oraz gazu propan-butan w butlach ciśnieniowych. Podczas prac należy używać sprzętu ochrony osobistej.

STRONA GŁÓWNA